O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
ว24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ว24 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว9 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว7 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ว7 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

ว5 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ว 17 2556 การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 16 2551
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ว 18 2556
การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ว 14 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม

 

  

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

 245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
 Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
© Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ