O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560


 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)


 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

 

กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561


กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

 

  

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

 245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
 Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
© Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ