เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อผู้เผยแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อผลงาน ระดับชั้น
นางอารดา สิงห์วิบูลย์ วิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต ม.5