NECTEC
NSTDA
Home
Computer
Program
Internet & Web
Graphics
CAI
Multimedia
Electrical Power
General Education
Special Education
Links
Webmaster
CAI - CBT - WBT - E-Learning

AP5-NECTEC e-Learning Project

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (AP5) ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยี หน่วยงานในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากร และเผยแพร่เทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบจัดฝึกอบรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป บนพื้นฐานขององค์ความรู้ การปฏิบัติงาน และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดความรู้ จึงได้จัดทำระบบe-Learning เพิ่มเติมจากการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานให้กับผู้สนใจทุกคน

ระบบ e-Learning ของ AP5 จัดทำในลักษณะสื่อเติม (Complementary Media) คือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ และผู้สอน (วิทยากรของเนคเทค) สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการบรรยายปกติในห้องเรียน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเพจที่มีลักษณะครอบคลุมลักษณะสำคัญของ e-Learning คือ

 • Anywhere, Anytime and Anybody คือ ผู้เรียนจะเป็นใครก็ได้ มาจากที่ใดก็ได้ และเรียนเวลาใดก็ได้ตามความต้องการของผู้เรียน เพราะหน่วยงานได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งบริการจัดทำเป็นชุด CD เพื่อใช้ในลักษณะ Offline ให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจ แต่ยังไม่พร้อมในระบบ อินเทอร์เน็ต
 • Multimedia สื่อที่นำเสนอในเว็บ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนวีดิทัศน์ อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • Non-Linear ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่นำเสนอได้ตามความต้องการ
 • Interactive ด้วยความสามารถของเอกสารเว็บที่มีจุดเชื่อม (Links) ย่อมทำให้เนื้อหามีลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว และผู้เรียนยังเพิ่มส่วนติดต่อกับวิทยากรผ่านระบบเมล์ ICQ, Microsoft Messenger และสมุดเยี่ยม ทำให้ผู้เรียนกับวิทยากรสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว

แนะนำเว็บไซต์ AP5-NECTEC e-Learning

AP5 e-Learning Projectเว็บไซต์การเรียนรู้ และฝึกอบรมระบบ e-learning (AP5-NECTEC e-Learning) ซึ่งมี URL คือ http://www.nectec.or.th/ite แบ่งรูปแบบการนำเสนอเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • เว็บไซต์แนะนำหน่วยงาน และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
 • เว็บไซต์ให้ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้เนื้อหาต่างๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้

 • ข่าวใหม่ – นำเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่จะมีขึ้น ตลอดจนแนะนำหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงาน และแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจของเนคเทค และเว็บไซต์ด้านการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ
 • หลักสูตรอบรม – นำเสนอข้อมูลการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานดำเนินการ พร้อมตารางการอบรม และแบบฟอร์มการสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้หลักสูตรอบรมของหน่วยงาน มีหลากหลายกลุ่ม สามารถแบ่งได้ดังนี้
  • Systems/Networking, Linux/ Windows NT, Security Professional, Cisco Systems Series, Microsoft Certified, JAVA, Application Development, Database, Spreadsheet, Microsoft Access, Graphics & Multimedia, Web Application, Project Management
   Course Outline
 • ศูนย์สอบฯ – นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สอบนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ประจำประเทศไทย หลักสูตรที่จัดสอบ ราคา และการสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยศูนย์สอบนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ประจำประเทศไทย (Authorised Prometric Testing Center: APTC) จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่างเนคเทค/สวทช. และ Prometric โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานบุคลากร นักคอมพิวเตอร์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับ และทัดเทียมกับ ต่างประเทศ ศูนย์สอบฯ นี้ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการทดสอบ วัดมาตรฐานวิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งมีวุฒิบัตรหลายด้าน และหลายระดับ โดยกระบวนการ และขั้นตอนการสอบแบบ Computer-based Examination ผ่านเครือข่ายศูนย์สอบ Prometric Testing Center เช่นเดียวกับศูนย์สอบอื่นๆ ทั่วโลก
 • สอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที – นำเสนอข้อมูลการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที ที่ได้รับความร่วมจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น โดยนำข้อสอบจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงสำหรับประเทศไทย และจัดสอบปีละ 1 ครั้ง
 • ศูนย์ฝึกอบรมตามมติ ครม. – นำเสนอข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ ตามมติ ครม. ที่เป็นเครือข่ายของเนคเทคทั่วประเทศ
  Testing Center
 • แนะนำฝ่าย – นำเสนอข้อมูลของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (AP5) ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยี
 • เรียนผ่านเน็ต – นับเป็นหัวใจของระบบ e-Learning ของ AP5-NECTEC เนื่องจากเป็นส่วนที่นำเสนอเนื้อหาในด้านต่างๆ และมีลักษณะจอภาพดังนี้
  NECTEC's Courseware

เพื่อให้สะดวกกับการเข้าศึกษา เรียนรู้ ผู้พัฒนาได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 10 หมวดได้แก่

กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หมวดคอมพิวเตอร์ – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์, องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์, พัฒนาการ-ความเป็นมา และระบบเลขฐาน
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ประวัติคอมพิวเตอร์
  • ระบบจำนวน, เลขฐาน
 • หมวดโปรแกรม – นำเสนอความรู้ และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการดอส (DOS), Microsoft Windows, Microsoft Office, PladaoOffice เป็นต้น โดยเน้นทั้งความเป็นมา, การใช้งาน และการประยุกต์กับงานลักษณะต่างๆ
  • โปรแกรมปลาดาวออฟฟิศ
  • โปรแกรม Microsoft Word
  • โปรแกรม Microsoft Excel
  • โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  • โปรแกรม Microsoft Access
  • โปรแกรม Microsoft Windows 3.1/98
  • โปรแกรมดอส
  • โปรแกรม UNIX
 • หมวดอินเทอร์เน็ต & เว็บ – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเว็บ โดยเน้นทั้งความรู้ทั่วไป ความเป็นมา การใช้งาน และการสร้างเอกสาร HTML ในรูปแบบต่างๆ
  • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
  • เทคโนโลยีเว็บเพจ
  • การสร้างเอกสารเว็บ
  • การสร้างมัลติมีเดียสำหรับเว็บ
 • หมวดกราฟิก – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกราฟิกทั้งที่เป็นความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้กราฟิกกับงานลักษณะต่างๆ เช่น กราฟิกสำหรับงานเว็บ รวมถึงการใช้โปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและเว็บกราฟิก
  • การสร้างกราฟิกด้วย Adobe PhotoShop
  • การสร้างภาพเคลื่อน GIF Animation
 • หมวดสื่อการเรียนการสอน – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียน การสอน แนะนำโปรแกรมพัฒนา และการใช้งานโปรแกรม
 • หมวดมัลติมีเดีย – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโปรแกรมด้านงานมัลติมีเดีย

กลุ่มความรู้ทั่วไป

 • หมวดงานติดตั้งไฟฟ้า – นำเสนอความรู้ในวิชางานติดตั้งไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับ ปวช., ปวส. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
 • หมวดความรู้ทั่วไป – นำเสนอความรู้หลากหลายด้านที่น่าสนใจ
 • หมวดการศึกษาพิเศษ – นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ แนะนำสื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน, การมองเห็น, ทางร่างกาย เป็นต้น
 • หมวดเว็บไซต์แนะนำ – เป็นหมวดพิเศษที่ได้รวบรวมเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น