[Home][ประวัติผู้จัดทำ][แบบทดสอบก่อนเรียน][ศิลปะเบื้องต้น][ผลงานศิลปะ][แบบทดสอบหลังเรียน]

[เอกภาพ][ความสมดุลย์][จุดสนใจ]

          ความสมดุล หมายถึง การจัดรูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี ฯลฯ หรือส่วนประกอบต่าง Eในภาพให้มองดูแล้วไม่รู้สึกว่าภาพหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง ความสมดุลมี 2 ลักษณะ คือ

           - ความสมดุล แบบด้านซ้ายและขวาเท่ากัน หมายความว่าเมื่อเราลากเส้นผ่านกลางภาพแล้วภาพด้านซ้ายและภาพด้านขวาจะมีลักษณะเหมือนกันหรือเท่ากัน ทุกประการ เช่น ภาพหน้าตรง ของคน รถยนตEผีเสื้อ ฯลฯ

           - ความสมดุลแบบด้านซ้ายและขวาไม่เท่ากันหมายความว่าเมื่อเราลากเส้นผ่านกลางภาพแล้วภาพด้านซ้าย และขวาจะมีลักษณะไม่เหมือนกัน แต่น้ำหนักในภาพเท่ากัน เช่น ภาพคูEชายหญิง เป็นต้น

รูปที่มีความสมดุลย์น้ำหนักของภาพด้านซ้ายและขวาจะเท่ากัน