โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
Homeการลบโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

 

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

ความหมายของโจทย์ปัญหา คือ ข้อความ เหตุการณ์จากกิจกรรมที่ดำเนินชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับจำนวน ซึ่งมีความเกี่ยวพันที่หลากหลายที่นักเรียนจะต้องแยกแยะหรือวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าต้องใช้ตัวดำเนินการชนิดใดทางกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาโจทย์

หลักการของการแก้โจทย์ปัญหา

1. อ่านโจทย์ หลายๆ ครั้งจนข้าใจ

2. วิเคราะห์ (แยกแยะ)ให้ได้ว่า
   2.1 โจทย์บอกอะไรมา(โจทย์กำหนดอะไร)
   2.2 ข้อความในโจทย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
   2.3 โจทย์ต้องการทราบอะไร (โจทย์ถามอะไร)
   2.4 จะใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมายอะไร โดยการประมวลจากข้อ 2.2 กับข้อ 2.3 เข้าด้วยกัน คำที่มีความหมายเป็นการบวก(เครื่องหมาย "+") เช่น เพิ่มขึ้น  รวมกัน ทั้งหมด กับอีก ได้มาอีก เติม ฯลฯ คำที่มีความหมายเป็นการลบ (เครื่องหมาย "-") เช่น หักออก คงเหลือ หาย มากกว่า น้อยกว่า ต่างกัน ฯ

3. สังเคราะห์ (สรุปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร)

4. แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ

 คำชี้แจง    ให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ 

1. ที่ดิน  12  ไร่  แบ่งขายไป  9  ไร่  เหลือที่ดินกี่ไร่

ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................................................

ตอบ..............................................................................................

2. ซื้อถังน้ำมา  7  ใบ ให้เงินคนขาย 300 บาท  ได้รับเงินทอน  55  บาท     รวมจ่ายค่าถังน้ำทั้งหมดกี่บาท

ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................................................

ตอบ..............................................................................................

3. พ่อค้าซื้อปากกามา  1,200  บาท ขายไปด้ามละ  5  บาทได้เงินทั้งหมด 1,500 บาท  พ่อค้าขายปากกาได้มากกว่าตอนที่ซื้อมา กี่ บาท

ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................................................

ตอบ..............................................................................................

4. ซื้อตู้เย็นราคา 8,570  บาท  จ่ายเงินมัดจำไปแล้ว 2,000  บาท   จะต้องจ่ายเงินอีกกี่บาท

ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................................................

ตอบ..............................................................................................

 

 

 

 

 

5. แจกสมุดให้นักเรียน  120  คน  เป็นจำนวน 6,000 เล่ม  เป็นของนักเรียนชาย 3,800 เล่ม ที่เหลือเป็นของนักเรียนหญิง กี่ เล่ม

ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................................................

ตอบ..............................................................................................

6. อำนวยนำเงิน  45,550  บาท  ไปซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 42,500  บาท  อำนวยมีเงินเหลือเท่าไร

ประโยคสัญลักษณ์ .....................................................................................

ตอบ.............................................................................................

 

กลับเมนูหลักรูปเรขาตณิต