การคูณ

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนตัวเลขและจำนวน
ทดสอบหลังเรียน
การบวกและการลบเรขาคณิตการคูณการหาร

 

การคูณ
   การคูณ เกิดจากการบวกเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กันหลายครั้ง(
จำนวนสองจำนวนที่นำมาคูณกันผลคูณมีค่าเท่ากับผลบวกของตัวคูณมาบวกกันกับจำนวนครั้งของเลขตัวตั้ง) เช่น  2 x 5  =  5 + 5  = 10

 การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวที่มีหลายหลัก  ทำได้โดยคูณจำนวนในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลำดับส่วนการคูณที่ตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีหลายหลักกับตัวคูณที่เป็นจำนวนที่มีสองหลักขึ้นไป จะใชสมบัติการแจกแจง

ตัวอย่าง  ตัวตั้งเป็นจำนวนหลายหลัก คูณ ด้วยตัวคูณหลักเดียว 1,472 x 6 = ?

ขั้นที่ 1 คูณในหลักหน่วย
    
1
   1 4 7 2
                       
x
            
6
             2

6 x 2 = 12 ใส่ 2 ในหลักหน่วยเอา 1 ทดในหลักสิบ

ขั้นที่ 2 คูณในหลักสิบ
  
4 1
   1 4 7 2
                     
x
            
6
         3 2

6 x 7 = 42  เอาทดจากหลักหน่วยมาเพิ่มอีก 1 มีค่าเท่ากับ 43 ใส่ 3 ในหลักสิบเอา 4 ทดในหลักร้อย

ขั้นที่ 3 คูณในหลักร้อย
2 4 1
   1 4 7 2
                     
x
            
6
     8 3 2

6 x 4 = 24 เอาทดจากหลักสิบมาเพิ่มอีก 4 มีค่าเท่ากับ 28 ใส่ 8 ในหลักร้อยเอา 2 ทดในหลักพัน

ขั้นที่ 4 คูณในหลักพัน
2 4 1
   1 4 7 2
                     
x
            
6
  8 8 3 2

6 x 1 = 6 เอาทดจากหลักร้อยมาเพิ่มอีก 2 มีค่าเท่ากับ 8 ใส่ 8 ในหลักพัน (ถ้าเป็นผลคูณที่เป็นจำนวนที่มีสองหลักก็ให้เอาหลักหน่วยของผลคูณใส่ในหลักพัน หลักสิบของผลคูณใส่ในหลักหมื่น ทั้งนี้เพราะหมดตัวคูณแล้ว)

ตัวอย่าง ตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีหลายหลัก คูณ ด้วยตัวคูณที่เป็นจำนวนที่มีสองหลักขึ้นไป  472 x 26 =  [ ] 

นำเอาตัวคูณมากระจายให้อยู่ในค่าประจำหลัก 472 x 26

= 472 x (20 + 6)

 

= (472 x 20) + (472 x 6) ใช้คุณสมบัติการแจกแจง

 

= 9440 + 2832

 

= 12272

สรุปเป็นการคูณในแนวตั้ง

     4 7 2
                  x
        2 6
  2 8 3 2

เริ่มขั้นที่ 1 เอาหลักหน่วยตัวคูณ คูณ กับหลักหน่วยตัวตั้ง 6 x 2 = 12 ใส่ 2 ในหลักหน่วยเอา 1 ทดในหลักสิบ ขั้นที่ 2 เอาหลักหน่วยตัวคูณ คูณ กับหลักสิบของตัวตั้ง 6 x 7 = 42 เอาทดจากหลักหน่วยมาเพิ่มอีก 1 มีค่าเท่ากับ 43 ใส่ 3 ในหลักสิบเอา 4 ทดในหลักร้อย ขั้นที่ 3  เอาหลักหน่วยตัวคูณ คูณ กับหลักร้อยของตัวตั้ง 6 x 4 = 24 เอาทดจากหลักสิบมาเพิ่มอีก 4 มีค่าเท่ากับ 28 เอา 8 ใส่ในหลักร้อย เอา 2 ใส่ในหลักพันเพราะหมดตัวคูณ

  9 4 4 0

เริ่มเอาหลักสิบตัวคูณหลักหน่วยตัวตั้ง นำผลคูณที่ได้ใส่ในบรรทัดที่ 2 แต่ก่อนใส่ให้เติม 0 ในหลักหน่วยก่อน เอาผลคูณที่ได้ใส่ในหลักสิบ ทำการคูณไปจนครบทุกหลัก

     12 2 7 2

เอาผลคูณทั้งสองบรรทัดมารวมกันเป็นผลลัพธ์

ตัวอย่าง 468  x 325 = [ ]

468  
        x
325  

เอาหลักหน่วยตัวคูณ คูณ กับหลักหน่วยตัวตั้ง ทำการคูณไปจนครบทุกหลัก

2340  

เอาหลักสิบตัวคูณหลักหน่วยตัวตั้ง นำผลคูณที่ได้ใส่ในบรรทัดที่ 2 แต่ก่อนใส่ให้เติม 0 ในหลักหน่วยก่อน เอาผลคูณที่ได้ใส่ในหลักสิบ ทำการคูณไปจนครบทุกหลัก

9360  

เอาหลักร้อยตัวคูณหลักหน่วยตัวตั้ง นำผลคูณที่ได้ใส่ในบรรทัดที่ 3 แต่ก่อนใส่ให้เติม 0 ในหลักหน่วยและหลักสิบก่อน เอาผลคูณที่ได้ใส่ในหลักร้อย ทำการคูณไปจนครบทุกหลัก

 140400  

เอาผลคูณทั้งสามบรรทัดมารวมกันเป็นผลลัพธ์

กิจกรรม ให้นักเรียนหาผลคูณของจำนวนใข้อต่อไปนี้

1. 478 x 6 = [ ]

16. 24,701 x 35 = [ ]

2. 978 x 5 = [ ]

17. 22,555 x 40 = [ ]

3. 3,427 x 4 = [ ]

18. 8,899 x 44 = [ ]

4. 6,641 x 5 = [ ]

19. 6,542 x 77 = [ ]

5. 6,007 x 6 = [ ]

20. 99,999,000 x 22 = [ ]

6. 12,478 x 3 = [ ]

21. 400 x 245 = [ ]

7. 60,000 x 0 = [ ]

22. 357 x135 = [ ]

8. 128,412 x 1 = [ ]

23. 587 x 333 = [ ]

9. 128,412 x 2 = [ ]

24. 468 x 536 = [ ]

10. 111,111 x 9 = [ ]

25. 1,550 x 445 = [ ]

11. 643 x 12 = [ ]

26. 2,009 x 102 = [ ]

12. 755 x 23 = [ ]

27. 5,001 x 704 = [ ]

13. 708 x 27 = [ ]

28. 7,099 x 555 = [ ]

14. 1,405 x 30 = [ ]

29. 45,610 x 1,144 = [ ]

15. 2,440 x 31 = [ ]

30. 9,999,999 x 8,877 = [ ]

ศึกษาต่อเรืองการหาร