การสืบพันธุ์พืชไม่มีดอก

 

ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนหน้าที่และส่วนประกอบของพืชพืชเจริญเติบโตพืชสร้างอาหารพืชแพร่พันธุ์สอบหลังเรียน

 

Home 
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
การสืบพันธุ์พืชไม่มีดอก 

 

 

       การสืบพันธุ์ของพืชไม่มีดอก
      พืชไม่มีดอกที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น เฟิร์น  มอส  ปรง  เป็นต้น  ตัวอย่างพืชที่ไม่มีดอกจำพวกเฟิร์นซึ่งเป็นพืชไม่มีดอกแล้วยังไม่มีเมล็ดและไม่มีผลอีกด้วย มักจะพบมากในเขตร้อนและนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ
      การสืบพันธุ์ของเฟิร์น คือ  การสร้างสปอร์ซึ่งต้นเฟิร์นที่พบโดยทั่วไปสามารถสร้างสปอร์ได้   สปอร์จะอยู่ภายในอัปสปอร์ และจะพบอัปสปอร์อยู่ทางด้านหลังใบ  หรือท้องใบ