การแสดงรหัส
ผู้จัดทำสอบก่อนเรียน ลอร์ด เบเดน โพเอลล์การทำความเคารพการแสดงรหัสระเบียบแถวคำปฏิญาณตนสอบหลังเรียน

 

การแสดงรหัส

        รหัส แปลว่า เหตุลับหรือความลับเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ให้เข้าใจในพวกเดียวกัน เป็นการแสดงกิริยาท่าทาง เสียง หรือเครื่องหมายใดๆ ก็ได้  วิธีแสดงรหัสของลูกเสือมี 2 แบบ คือ

1. วิธีแสดงรหัสแบบอเมริกา โดยยืนอยู่ในท่าตรง ยกแขนขวาเสมอไหล่ งอศอกตั้งฉากกับต้นแขนหันฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้ ทำเป็นรูปวงกลม  เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางตรง ชี้ขึ้นข้างบน

2. วิธีแสดงรหัสแบบอังกฤษ เป็นวิธีที่ลูกเสือไทยใช้อยู่ โดยยืนอยู่ในท่าตรง งอพับข้อศอกขวาขึ้น แนบข้อศอกอยู่ข้างลำตัว หันฝ่ามือออก เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ชี้ขึ้นข้างบน เอานิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้

การแสดงรหัสของลูกเสือ เป็นการแสดงเพื่อให้ทราบว่า

1. เป็นการแสดงเพื่อให้รับรู้ และเข้าใจกันระหว่างพวก

2. เพื่อแสดงว่าเป็นพวกเดียวกัน

3. หมายถึงคำปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ

การใช้และโอกาสที่จะใช้รหัส

1. ใช้แสดงเมือลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณต่อผู้กำกับในการเข้าประจำกอง และทบทวนคำปฏิญาณ

2. เมื่อพบลูกเสือชาติเดียวกันหรือต่างชาติ เป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน

การจับมือของลูกเสือ

        การจับมือทักทายกันของลูกเสือให้จับด้วยมือซ้าย เพื่อเตือนลูกเสือว่าเป็นพวกเดียวกันทั่วโลก มีอุดมคติ หมั่นประพฤติความดี เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

วิธีการจับมือของลูกเสือ มี 2 แบบ คือ

1. การจับมือแบบอังกฤษ โดยการยื่นมือซ้ายออกไปจับมือซ้ายของอีกฝ่ายหนึ่ง เหมือนกับการจับมือขวาธรรมดา

2. การจับมือแบบอเมริกา โดยการยื่นมือซ้ายออกไปจับ โดยให้นิ้วก้อยแยกออกแล้วให้นิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือสอดเข้าหากัน นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางแนบประกบกัน

คติพจน์ของลูกเสือ

        คติพจน์ คือถ้อยคำอันเป็นคติ ซึ่งเป็นความจริง เป็นแบบอย่างที่ดี ลูกเสือพึงรักษาและนำมาใช้เพื่อยึดถือปฏิบัติ

        คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป ใช้คติพจน์ว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์ มีความหมายว่า ให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย์ มีสัจจะยิ่งชีวิต จะไม่ยอมละความสัตย์ ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ตาม ก็ย่อมไม่เสียสัจจะ เพื่อเกียรติคุณคำปฏิญาณและคำมั่นสัญญาของลูกเสือ

        คติพจน์ของลูกเสือสามัญ ใช้คติพจน์ว่า  จงเตรียมพร้อม  หมายความว่า ลูกเสือต้องเป็นผู้รอบคอบไม่ประมาท เตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะปฏิบัติกิจอันเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือด้วยความห่วงใย โดยไม่ประมาทและผิดพลาดเสียหาย