ระเบียบแถว2
ผู้จัดทำสอบก่อนเรียน ลอร์ด เบเดน โพเอลล์การทำความเคารพการแสดงรหัสระเบียบแถวคำปฏิญาณตนสอบหลังเรียน

 

ท่าตรง

        ให้ถือไม้พลองด้วยมือขวา ไม้พลองอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวา และชิดกับเท้าขวา ไม้พลองอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ นิ้วอื่นๆ เรียงชิดติดกัน จับไม้พลองเฉียงไปเบื้องล่าง ปลายไม้พลองอยู่ในร่องไหล่ขวาตั้งตรงแนบลำตัว

ท่าพัก

        ให้แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว มือที่ถือไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว ยื่นไม้พลองเฉียงไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลัง โดยแบมือตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน

ท่าวันทยาวุธ

        ให้ยกแขนซ้ายขึ้นเสมอไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลำตัว ฝ่ามือแบคว่ำ รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกันคงเหลือนิ้วชี้นิ้วกลาง และนิ้วนางเหยียดตรงชิดติดกัน ให้ข้างปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา

ท่าเรียบอาวุธ

        ให้ลดมือซ้ายลงจากการทำวันทยาวุธ ให้อยู่ในที่เดิมในท่าตรง

ท่าแบกอาวุธ     

        ให้ลูกเสือทำเป็น 2 จังหวะ คือ                                                            

จังหวะที่ 1  มือขวาจับไม้พลอง แล้วยกผ่านหน้าเฉียดลำตัวไปทางซ้าย ให้ไม้พลองอยู่ในอุ้งมือซ้าย ไม้พลองอยู่ในร่องไหล่ซ้าย มือขวายังจับไม้พลองอยู่ที่เดิม งอศอกไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่

               จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองด้วยมือซ้ายขึ้นไปพาดบ่าซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชิดลำตัว งอศอกซ้ายให้แขนตั้งฉากกับลำตัว ลดมือขวาลงในท่าตรง

ท่าเรียบอาวุธ       

                 เป็นท่าที่ต่อเนื่องมาจากการแบกอาวุธ การปฏิบัติให้ลูกเสือทำเป็น 3 จังหวะคือ                 

                 จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม้พลอง งอศอกไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ เหยียดแขนซ้ายลดไม้พลองลงชิดลำตัว

                จังหวะที่ 2  ดึงไม้พลองด้วยมือขวามาไว้ข้างลำตัวในร่องไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่

               จังหวะที่ 3  ลดแขนซ้ายลงในท่าเรียบอาวุธ เหยียดแขนขวาลงให้ไม้พลองจรด