วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   ช่วงชั้นที่ 2   (ป.4)

Homeaboutmyseft ธรรมชาติลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคต่างๆดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุ   
 
                            

 

ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคต่างๆ 

ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพทางภูมิศาสตร์ในภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

1.  ภาคเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นเขตภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขา มีป่าไม้มากเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ทิวเขา ที่สำคัญในภาคเหนือ ได้แก่ ทิวเขาแดนลาว   ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิวเขาถนนธงชัย เป็นทิวเขาที่ต่อจากทิวเขาแดนลาวทอดลงไปทางใต้ กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ตั้งแต่เขตจังหวัดตากถึงจังหวัดกาญจนบุรี ทิวเขาผีปันน้ำอยู่ทางตอนกลางของภาคเหนือ  ทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว
ลักษณะภูมิอากาศ  เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกับแอ่งหุบเขาทำให้ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนมักจะมีพายุฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงมากเพราะอยู่ไกลจากทะเล
2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะภูมิประเทศ  มีทิวเขาเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตก และด้านใต้จึงทำให้ทางตะวันตกเป็นที่ราบสูงชั้นและลาดเยื้องมาทางตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา ทิวเขาที่สำคัญคือ ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นซึ่งกั้นระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิวเขาสันกำแพงและทิวเขาพนมดงรัก  กั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ จึงทำให้ภาคนี้แห้งแล้ง ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก แม่น้ำในภาคนี้ส่วนใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง เช่น แม่น้ำชี แม่น้ำมูล เป็นต้น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงใช้ทำเกษตรกรรมได้เป็นบริเวณกว้างลักษณะภูมิอากาศ   ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูร้อนจะร้อนจัดและแห้งแล้งฤดูฝนมักจะพบปัญหาฝนทิ้งช่วงอยู่เสมอ บางพื้นที่มีภูเขากั้นฝนไว้จึงทำให้ฝนตกน้อย
  ภาคกลาง
ลักษณะภูมิประเทศ   ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของเศษหิน เศษดิน กรวด ทราย และตะกอน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น จึงทำให้พื้นดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การทำ เกษตรกรรมลักษณะภูมิอากาศ   ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูหนาวจะไม่หนาวเย็นเท่าภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะไม่ร้อนจัด เพราะมีลมทะเลช่วย
4.  ภาคตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นทิวเขามีที่ราบลูกฟูก       สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ และชายฝั่งทะเลที่มีความสวยงาม มีแม่น้ำไหลผ่านจากด้านเหนือไปใต้ เช่น แม่น้ำจันทบุรี  แม่น้ำระยอง เป็นต้นลักษณะภูมิอากาศ  มีอากาศค่อนข้างร้อน ฝนตกชุกแต่ได้รับอิทธิพลของลมทะเลจึงทำให้อากาศในฤดูร้อนไม่ร้อนจัดและอากาศในฤดูหนาวไม่หนาวจัด แต่จะมีอากาศเย็นสบาย
5.  ภาคตะวันตก
ลักษณะภูมิประเทศ  ทางด้านตะวันตกเป็นทิวเขาสลับกับหุบเขาแคบๆ และลาดต่ำสู่ทางด้านตะวันออก ทิวเขาสำคัญ คือ ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาตะนาวศรีและมีแม่น้ำสาละวินกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง ซึ่งรับน้ำจากแควใหญ่และแควน้อยลักษณะภูมิอากาศ  ทางตอนเหนือของภาคมีอากาศ ร้อนอบอ้าว ทางตอนใต้จะไม่ร้อนจัดเพราะมีลมมรสุมพัดผ่าน มีฝนตกชุก ฤดูหนาวทางตอนบนของภาค อากาศจะหนาว แต่ทางตอนล่างของภาคอากาศจะไม่หนาวมาก
6.  ภาคใต
ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นแหลมอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก มีทิวเขาอยู่ตอนกลางและมีที่ราบทางตะวันออกและทางตะวันตก ทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช  และทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียแม่น้ำทางภาคใต้ จะเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ แม่น้ำตาปี  แม่น้ำปัตตานี  เป็นต้น ภาคใต้เป็นภาคที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในประเทศไทยลักษณะภูมิอากาศ  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีทะเลขนาบทั้ง 2 ด้าน ทำให้ได้รับลมทะเล มีความชุ่มชื้นฝนตกชุกตลอดปี มีฤดูที่เด่นชัดเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และหนาวส่วนฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดเพราะได้รับลมทะเลจากทั้งสองฝั่งทะเล
ทรัพยากรธรรมชาต
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และคนเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ในแต่ละท้องถิ่นจะมีทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่นักเรียนควรศึกษา มีดัง