[Home][โรงเรียนของฉัน][ประวัติ][บุคคลในโรงเรียน][สถานที่บริการ][การปฎิบัติตน][การรักษาทรัพย์สมบัติ][สอบหลังเรียน]

 

 

 การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน

        เรามาโรงเรียนเรามีเพื่อนมากมายทุกคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  กฎระเบียบของโรงเรียนที่เราต้องปฏิบัติเมื่ออยู่ในโรงเรียนได้แก่

1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

2. มาโรงเรียนให้ทันเวลา

3. ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

4. รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนไม่ให้ชำรุดเสียหาย

5. มีระเบียบวินัยเช่น การเข้าแถว การเดินแถว

6. ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน