ทดสอบหลังเรียน
 

 

 
Homeประวัติส่วนตัวทดสอบก่อนเรียนคำพ้องทดสอบหลังเรียน
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

๑. " คำพ้องเสียง " หมายความว่าอย่างไร

  ก. เสียงต่างกัน -  ความหมายเหมือนกัน  
  ข. เสียงเหมือนกัน - ความหมายต่างกัน    
  ค. เสียงเหมือนกัน - ความหมายเหมือนกัน  
  ง.  เสียงต่างกัน - ความหมายต่างกัน 

  ๒. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
  ก. กาญจน์ , กรรณ  
  ข. ศูนย์ , ศุลกากร  
  ค. พันธุ์ , พรรณ 
  ง. ขัน , ขัน  

   

๓. ข้อใดพ้องเสียงกับคำว่า  " การณ์ "

  ก. กาฬ  กานต์    
  ข. การ   กัณฑ์  
  ค. กราน  กาล 
  ง. กาญจน์  กรรณ

   

๔. ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทุกคำ

  ก. สระ  ยุติ    
  ข. กรี  กลี  
  ค. เสมา  เขม่า  
  ง. เพลา  ปรัก

   

๕. คำพ้องในข้อใดความหมายต่างกันมากที่สุด

  ก. ทุกคนเล่าเรื่องขำขันแต่เขาไม่รู้สึกขันเลย  
  ข. กันพยายามกันพวกเขาไม่ให้ทะเลาะกัน  
  ค. เธอไม่รู้หรือว่าเธอกำลังหลงตัวเอง 
  ง. พระฉันอาหารที่ฉันนำมาถวาย  

   

๖. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง

  ก. เขาใส่ของมีค่าจึงถูกฆ่าตาย  
  ข. คำว่าสระน้ำเวลาเขียนต้องใส่สระอะ
  ค. พ่อซื้อพันธุ์ไม้มาหนึ่งพันบาท  
  ง. กลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นเหม็นไหม้   

   

๗. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง

  ก.  เขาเอาขันไปตักน้ำมาสามขัน
  ข. สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์  
  ค. คนทุกคนเกิดมาต้องมีความทุกข์  
  ง. ผู้หญิงคนที่นุ่งผ้าซิ่น  ถูกรถชนจนสิ้นชีวิต  

   

๘. ข้อใดมีคำพ้องเสียง

  ก. คุณยายสวดมนต์ทุกวัน  
  ข. แม่ทำกล้วยบวดชีให้พระบวชใหม่    
  ค. ป้าบุญมาไปทำบุญที่วัด  
  ง. อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น

   

๙. ข้อใดมีคำพ้องรูป

  ก. พันธ์  
  ข. กาญจน์  
  ค. เพลา   
  ง. หล้า
   

๑๐. ข้อใดมีคำพ้องเสียง

  ก. ทรุดโทรม
  ข. ขวนขวาย
  ค. แหน
  ง. เยาว์