สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง  คำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษา
ผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเพลงควายคำควบกล้ำฝึกสมองลองปัญญามาทายปริศนากันสอบหลังเรียน

 

           สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง  คำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษา นี้ เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมิเดียในรูปแบบเว็ปเพจ ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ได้ส่งเสิมให้มีการอบรมและผลิตสื่อขึ้นที่   โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง  อำเภอจุน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต 2    สื่อมัลติมีเดีย นี้   ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพื่อให้  นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้องเรียน และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ   เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อน ี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือที่ต่างๆ  สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้น เป็นภาพที่ผู้จัดทำได้ถ่ายภาพเองและมีบางส่วนที่นำมาจากที่อื่น  ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยผลงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


                                                
โปรดคลิกเข้าดูเนื้อหา  *****

 

 

จัดทำโดยครูกมลวรรณ   ไชยมงคล
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอจุน จ.พะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2.
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรศรีสุริโยทัย  กทม.