มาตราแม่  กง
ประวัติผู้เขียนpretestมาตราแม่ ก กามาตราแม่  กงมาตรา แม่  กนมาตรา  แม่  กมpostest

 มาตราแม่ กง  คือคำที่มีตัว  ง  สะกด  
เช่น

 

สระ - ะ

กัง

ขัง

ชัง

พัง

สระ -า

กาง

ขาง

วาง

นาง

สระ -ิ

ชิง

ขิง

ผิง

พิง

สระ เ-ะ

เต็ง

เอ็ง

เซ็ง

เล็ง

สระ เ-อ

เกิง

เชิง

เพิง

เริง

สระ โ-

โกง

โตง

โยง

โรง

สระ เ-

เกง

เอง

เนง

เวง

สระ -อ

กอง

ของ

จอง

พอง

สระ  -ุ

ฉุน

ชุน

ดุน

หุน