มาตรา  แม่  กม
ประวัติผู้เขียนpretestมาตราแม่ ก กามาตราแม่  กงมาตรา แม่  กนมาตรา  แม่  กมpostest

มาตราแม่ กม  คือคำที่มีตัว  ม  สะกด  
เช่น

 

สระ - ะ

กัม

ฮัม

นัม

สัม

สระ -า

สาม

ขาม

ยาม

นาม

สระ -ิ

ชิม

ขิม

ติม

พิม

สระ เ-ะ

เต็ม

เอ็ม

เค็ม

เล็ม

สระ เ-อ

เริม

เจิม

เหิม

เริม

สระ โ-

โดม

โสม

โยม

โรม

สระ เ-

เกม

เอม

เนม

เจม

สระ -อ

กอม

ขอม

จอม

พอม

สระ  -ุ

สุม

ชุม

ดุม

รุม