มาตราแม่ กบ
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนตัวสะกด มาตราแม่กกมาตราแม่ กนมาตราแม่ กบมาตราแม่ กดสอบหลังเรียน

มาตราแม่  กบ

    แม่กบ  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "บ"  เป็นตัวสะกด  เช่น

          ธู       อ่านว่า  ทู              ภา      อ่านว่า     พา

          กรา    อ่านว่า  กร๊า           มณฑ    อ่านว่า มน - ด

          ลา      อ่านว่า  ลา             อาภั     อ่านว่า  อา - พั

 

มาดูตัวอย่างกันนะค่ะ  

 

  

จัดทำโดย ครูวินัย  ปานโท้
โรงเรียนบ้านป่าแดง    อำเภอชาติตระการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3
Copyright(c) 2004 Mr.Winai  Pantho. All rights reserved
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.