มาตราแม่ กด
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนตัวสะกด มาตราแม่กกมาตราแม่ กนมาตราแม่ กบมาตราแม่ กดสอบหลังเรียน

มาตราแม่  กด

    แม่กด  คือ  คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ด"  เป็นตัวสะกด  เช่น

          เสร็  อ่านว่า  เส็                  สมเพ     อ่านว่า     สม - เพ

          ก๊า    อ่านว่า  ก๊า                จราจ     อ่านว่า จะ - รา - จอ

          ประเสริฐ   อ่านว่า  ประ - เสิ     ทายา    อ่านว่า  ทา - ยา

 

 ลองดูตัวอย่างซิค่ะ  

 

 

จัดทำโดย ครูวินัย  ปานโท้
โรงเรียนบ้านป่าแดง   อำเภอชาติตระการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3
Copyright(c) 2004 Mr.Winai  Pantho. All rights reserved
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กทม.
.