ตัวอย่างแม่กด 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนตัวสะกด มาตราแม่กก

มาตราแม่ กนมาตราแม่ กบมาตราแม่ กดสอบหลังเรียน

 

car_04.jpg

 

ancient_05.jpg

กระดา

lotus.jpg

พื

corn_01.jpg

ข้าวโพ

  ยังมีคำที่สะกดด้วยแม่กด  อีกมาก  อยากรู้เชิญคลิกเมาส์ซิค่ะ