สรุปมาตรา แม่กด
 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนตัวสะกด มาตราแม่กก

มาตราแม่ กนมาตราแม่ กบมาตราแม่ กดสอบหลังเรียน

 

 

 คำ

คำอ่าน

สะกดด้วย

การออกเสียง

ตรงตามแม่

เครื่องบด

เครื่อง - บด

 ด

ออก ด  สะกด

ตรง

ตำรวจ

ตำ - หรวด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

สมเพช

สม - เพด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ก๊าซ

ก๊าด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

กฎหมาย

กด - หมาย

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ปรากฏ

ปรา - กด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

ประเสริฐ

ประ - เสิด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ครุฑ

ครุด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

พัฒนา

พัด -ทะ -นา

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

วุฒิ

วุด

ฒิ

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

อนุญาต

อะ - นุ - ยาด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ชาติ

ชาด

ติ

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

ธาตุ

ทาด

ตุ

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

เกษตร

กะ - เสด

ตร

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

โอสถ

โอ - สด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

พระบาท

พระ - บาด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

มหาสมุทร

มะ - หา -สะ -หมุด

ทร

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

อาพาธ

อา - พาด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

พยาธิ

พะ - ยาด

ธิ

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ประกาศ

ประ - กาด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

กระดาษ

กระ - ดาด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ศาสนา

สาด - สะ - หนา

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

 

 

สรุป  

   มาตราแม่  กด  คือ  คำที่มีตัว  ด  สะกด  หรือมีตัวอื่นซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัว  ด  สะกด ได้แก่  จ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ฒิ  ต  ติ  ตุ  ตร  ถ  ท  ทร  ธ  ธิ   ศ   ส   ษ