แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง

  ก.  ไปๆมาๆก็มาพบกันอีกจนได้
  ข.  อ้าว!เธอไม่ไปกับฉันหรือ
  ค.  ที่สวนสัตว์มีช้างน้ำ" ฮิปโปฯ"ด้วย
  ง.  ในช่วงฤดูเหมันต์(ฤดูหนาว)อากาศหนาวเย็น
   
2. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง
  ก.  พระศรีสุนทรโวหาร(ภู่)
  ข.  "รำไม่ดี โทษปีโทษกลอง"
  ค.  เอาเถอะ!เธอจะทำอย่างนั้นก็ได้
  ง.  ในตลาดมีผลไม้มากมาย เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน.......
   
3. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง

  ก.  "ฉันไปตลาด"
  ข.  ห้าม เดินลัดสนาม
  ค.  กรุงเทพการจราจรติดขัดมาก
  ง.  เขาขับรถด้วยความเร็ว 80 กม. - ชม.

4. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง

  ก.  ฟ้าร้อง ครืน ! ครืน !
  ข.  การทำเช่นนี้"ไม่"ถูกต้อง
  ค.  เจรจา อ่านว่า เจน - ระ - จา
  ง.  กรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

5. ข้อใดไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอน

  ก.  อ๋อฉันเข้าใจแล้ว
  ข.  เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไร
  ค.  นกแก้วเป็นสัตว์ที่มีสีสวย
  ง.  วัดพระศรีรัตนศาสนาราม วัดพระแก้ว

6. ข้อใดอ่านต่างจากข้ออื่น

  ก.  บอกแล้วว่าอย่าทำๆ
  ข.  เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นจริงๆ
  ค.  อย่าโกรธกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเลย
  ง.  ห้องสมุดมีหนังสือต่างๆมากมาย

7. เครื่องหมายวรรคตอนใดใช้เขียนแทนคำหรือข้อความที่เหมือนกับคำหรือข้อความในบรรทัดบน

  ก.  อัญประกาศ
  ข.  สัญประกาศ
  ค.  บุพสัญญา
  ง.  ยัติภังค์

8. เครื่องหมายวรรคตอนใดใช้สำหรับขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่สำคัญ

  ก.  อัญประกาศ
  ข.  สัญประกาศ
  ค.  บุพสัญญา
  ง.  ยัติภังค์

9. เครื่องหมาย . เรียกว่าเครื่องหมายอะไร

  ก.  จุลภาค
  ข.  มหัพภาค
  ค.  อัฒภาค
  ง.  มหัตถสัญญา

10. ตายจริง ฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่โรงอาหาร หล่อนร้องด้วยความตกใจ ข้อความนี้ควรใช้เครื่องหมายใดบ้าง

  ก.อัญประกาศ  ปรัศนี
  ข.สัญประกาศ  ปรัศนี
  ค.อัญประกาศ  อัศเจรีย์
  ง.สัญประกาศ  อัศเจรีย์