การทำความเคารพของลูกเสือ
heme\thaigoodview\Seasons\Leaves.ntm\bannerพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจกำเนิดลูกเสือไทยการทำความเคารพของลูกเสือ

 

 การทำความเคารพของลูกเสือ

        การทำความเคารพแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และเป็นผู้มีมารยาทเรียบร้อย ซึ่งทำให้เกิดความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกัน การทำความเคารพของลูกเสือมี 2 วิธี คือ

1. การแสดงความเคารพท่ามือเปล่า หรือการทำวันทยหัตถ์

การฝึกขั้นต้น  คำบอก   " วันทยหัตถ์ "

              การปฏิบัติ      ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง   นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางเหยียดชิดติดกัน ใช้นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วก้อยไว้ ให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา หรือถ้าสวมหมวกให้เอาปลายนิ้วชี้แตะที่ขอบล่างของหมวกค่อนข้างหน้าเล็กน้อย เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 30 องศา ข้อมือไม่หัก แขนขวาท่อนบนยื่นไปข้างหน้าประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่ในที่แคบให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม ร่างกายส่วนอื่นต้องไม่เสียลักษณะท่าตรง

เมื่อได้ยินคำบอก "มือลง " ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง (ท่าวันทยหัตถ์ โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพ เมื่ออยู่ตามลำพังนอกแถว

2. การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลอง หรือ วันทยาวุธ เป็นท่าแสดงความเคารพ

คำบอก           " วันทยา-วุธ "

             การปฏิบัติ      ลูกเสืออยู่ในท่าตรง มือขวาถือไม้พลอง ให้โคนพลองอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวา ปลายพลองอยู่ในร่องไหล่แนบชิดติดกับลำตัว ยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่  ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลำตัว ฝ่ามือแบคว่ำ รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกัน นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยียดชิดติดกัน ให้ข้อแรกปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองไว้

        เมื่อได้ยินคำว่า " เรียบ-อาวุธ "  ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิมโดยเร็ว

โอกาสแสดงความเคารพดังนี้

1. แสดงความเคารพต่อธงสำคัญๆ เช่น ธงชาติ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงประจำจังหวัดฯลฯ ในขณะที่เชิญธงขึ้นหรือลง  หรือมีผู้เชิญธงผ่านไป

2. แสดงความเคารพ เมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี               เพลงมหาฤกษ์มหาชัย

3. ถวายความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคคลที่ควรเคารพ

4. แสดงความเคารพต่อลูกเสือด้วยกันในขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึ่งๆ