เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต

 

 

รอด้วย.........

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

 เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  เป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้ชี้วัดภาวะสุขภาพของมนุษย์ว่ามีภาวะสุขภาพเป็นเช่นไร  โดยเกณฑ์มาตรฐานที่นิยมใช้คือเกณฑ์วัดการเจริญเติบโต  โดยเปรียบเทียบระหว่าง  อายุ  น้ำหนัก  และความยาวหรือส่วนสูง  ซึ่งมีวิธีการวัดและประเมินที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงอายุต่างๆ  โดยที่ผลการประเมินนั้นจะทำให้บุคคลสามารถรับทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเอง  และสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขภาวะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างทันท่วงที

        การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเกิดจากผลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  โดยสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  เด็กที่ได้รับอาหารและการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องเหมาะสม  อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  ก็จะทำให้เด็กสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เต็ม    ศักยภาพ  ตามพันธุกรรม  ดังนั้น  ภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  จึงเป็นดัชนีที่สำคัญในการบ่งชี้ภาวะสุขภาพของมนุษย์   

การประเมินภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย

การประเมินภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นั้น  ที่สามารถ เห็นได้อย่างชัดเจนคือ  การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย  โดยการประเมินที่นิยมใช้กันมากที่สุด  คือ  การประเมินน้ำหนักตัวและความยาวหรือส่วนสูง  เนื่องจากเป็นวิธีการที่ทำได้อย่างรวดเร็ว  ง่าย  ไม่ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการวัดมากนัก  และยังสามารถทำการประเมินกับบุคคลจำนวนมากด้วย  โดยผลที่ได้จากการวัดจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  เพื่อระบุว่าบุคคลนั้นมีการเติบโตและพัฒนาการเป็นเช่นไร สอดคล้องกับบุคคลส่วนใหญ่หรือไม่  อย่างไร  ดังนั้น  วิธีการวัดจึงต้องมีความถูกต้องแม่นยำ  เพื่อจะได้ประเมินได้ไม่ผิดพลาด