เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาการ

 

 

น้ำหนักได้มาตรฐานมั้ยจ้ะ.................

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของน้ำหนักและส่วนสูง  เป็นค่าที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลน้ำหนัก  และความยาวหรือส่วนสูงจากเด็กที่มีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ  โดยใช้จำนวนของเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ แต่ละเพศเป็นจำนวนมาก  โดยเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้นั้น  จะมีด้วยกัน  2  รูปแบบ  ดังนี้

1.1 เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลตัวเลข

เป็นการแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขว่าในกลุ่มอายุต่างๆ  นั้นควรมีน้ำหนักและความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับจึงเหมาะสม  และระดับใดที่ไม่เหมาะสม

1.2 เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นรูปกราฟการเจริญเติบโต

เป็นการนำข้อมูลตัวเลขแสดงโดยกราฟ  โดยจุดข้อมูลต่างๆ  ลงบนกราฟแล้วเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละจุด  เพื่อแสดงระดับของการเจริญเติบโตและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งไม่ว่าจะเกณฑ์มาตรฐานในรูปแบบของตัวเลขหรือกราฟก็ตาม  พบว่าโดยทั่วไปนั้นนิยมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย ดังนี้

1) การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  เป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุต่างๆ  หากเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ  ก็จะบ่งชี้ถึงปัญหาของการขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงาน  ซึ่งมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตโดยรวม

2) การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  เป็นการเปรียบเทียบส่วนสูงที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุต่างๆ  หากเด็กมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุ  ก็จะบ่งชี้ว่าเด็กมีการขาดสารอาหารอย่างยาวนานและมักจะสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิงเมื่อประเมินน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุจะได้ผลดังตาราง

อายุ                        เพศชาย                                          เพศหญิง

ปี      เดือน   น้ำหนัก (กก.)   ส่วนสูง (ซม.)        น้ำหนัก (กก.)         ส่วนสูง (ซม.)

        0       2.8-3.9              47.6-53.1             2.7-3.7             46.8-52.9

        1       3.4-4.7              50.4-56.2              3.3-4.4            49.4-56.0

        2       4.2-5.5              53.2-59.1              3.8-5.2            52.0-59.0

        3       4.8-6.4              55.7-61.9              4.4-6.0            54.4-61.8

        4       5.3-7.1              58.1-64.6              4.9-6.7            56.8-64.5

        5       5.8-7.8              60.4-67.1              5.3-7.3            58.9-66.9

        6       6.3-8.4              62.4-69.2              5.8-7.9            60.9-69.1

        7       6.8-9.0              64.2-71.3              6.2-8.5            62.6-71.1

        8       7.2-9.5              65.9-73.2              6.6-9.0            64.2-72.8

        9       7.6-9.9              67.4-75.0              6.9-9.3            65.5-74.5

        10      7.9-10.3          68.9-76.7             7.2-9.8             66.7-76.1

        11      8.1-10.6          70.2-78.2             7.5-10.2          67.7-77.6

1       0       8.3-11.0          71.5-79.7             7.7-10.5          68.8-78.9

2       0       10.5-14.4        82.5-91.5              9.7-13.7         80.8-89.9

3       0       12.1-17.2        89.4-100.8         11.5-16.5        88.1-99.2

4       0       13.6-19.9        95.5-108.2          3.0-19.2         95.0-106.9

5       0       15.0-22.6       102.0-115.1        14.4-21.7      101.1-113.9

6       0       16.6-25.4       107.7-121.3        16.1-24.7      107.4-120.8

7       0       18.3-28.8       112.8-127.4        17.7-28.7      112.4-126.8

8       0       20.0-32.2       117.4-133.2        19.3-32.5      117.0-132.4

9       0       21.5-36.6       121.8-138.3        21.2-37.4      121.9-139.1

10      0       23.6-40.8       126.2-143.4       23.4-42.1     127.1-146.1

11      0       25.6-45.2       130.5-149.4       26.1-46.5     132.9-152.6

12      0       28.1-50.0       135.1-156.9       29.4-50.2     138.8-156.9

13      0       31.6-51.6       140.9-164.4       33.0-53.1     143.5-160.2

14      0       35.6-58.7       147.3-170.0       36.3-55.2     147.0-162.3

15      0       40.1-61.9       153.5-173.2       38.6-56.5     148.4-163.5

16      0       43.8-64.2       158.3-175.9       40.1-57.2     149.1-164.0

17      0       46.3-65.8        160.4-177.2      40.8-57.6     149.5-164.2

18      0       48.1-66.9        161.4-177.5      41.3-57.7     149.8-164.2

19      0       48.9-67.4       161.7-177.6       41.7-57.8     149.8-164.2

ตารางแสดงน้ำหนักและส่วนสูงที่ควรจะเป็นในช่วงอายุ  0-19  ปีตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิง (อ้างอิงจาก  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  2543)