การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีการเลี้ยงกบในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ภาษาไทยสอบหลังเรียน

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 เรื่อง   การเลี้ยงกบ อย่างประหยัด

  เนื้อหาโดยย่อ
           เสนอเนื้อหา เรื่อง การเลี้ยงกบอย่างประหยัด แบบมีส่วนร่วม โดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ นำทรัพยากรมาใช้อย่างมีดุลยภาพ และมีวิจารณญาณในการใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชนิดต่างๆ ทั้ง
จากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมา อย่างมีคุณภาพ  เช่น กะลามะพร้าว ,กระป๋องน้ำที่ใช้แล้ว ,กระป๋องน้ำอัดลม ,กระป๋องนมที่ใช้แล้ว ,ไส้เดือน  เป็นต้น
           
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
1. สำรวจสภาพปัจจุบัน   ปัญหา  ความต้องการ  ของนักเรียน , ผู้ปกครองนักเรียน , ชุมชน , ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
2. วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และมีการวางแผนสำรองไว้ในกรณีที่นักเรียนแต่ละคนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ได้หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ต่างๆของนักเรียนไว้ด้วย
3. ดำเนินการตามแผนที่ร่วมกันจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. นักเรียนปฏิบัติ ตามแผนที่ร่วมกันกำหนด
5. วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน  
6. ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค  ข้อบกพร่อง ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับนักเรียน
7. รายงานผลพัฒนาการคุณภาพของผู้เรียน  ต่อ นักเรียน , ผู้ปกครองนักเรียน , ชุมชน , ผู้บริหารสถานศึกษา
            
คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
     ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงกบอย่างประหยัดแบบใหม่ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอน-
วิธีการ เลี้ยงอย่างประหยัด วงจรชีวิต แหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร  ศัตรู   การบำรุงรักษา  การใช้ประโยชน์  ซึ่งผู้เรียน
จะได้เห็นตัวอย่างและขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถเป็นแนวทางในการนำหลักการเลี้ยงกบอย่างประหยัด ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
และในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างถูกต้อง
            
แนวทางการนำไปใช้
1. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน  เพื่อสร้างความตระหนักและความประหยัด ในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์มากที่สุดในการเรียนรู้
2. เรียนรู้ขั้นตอน-วิธีการ  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ จากหลักการเลี้ยงกบ อย่างประหยัด
3. ทำให้รักการค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้อยู่เสมอและต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด
4. นำหลักการเลี้ยงกบอย่างประหยัด ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
            
ข้อสังเกต
    การเลี้ยงกบอย่างประหยัด  เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติจริง จากสถานการณ์จริง จะทำให้
นักเรียนประสบผลสำเร็จ  มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน      
                                                                    anired12_next_4.gifanired12_next_5.gifanired12_next_6.gif