ความหมายของประพจน์

 

 

 

1. ประพจน์ (Proposition or Statement)
      
บทนิยาม   
ประพจน์ คือ ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

          ตัวอย่างประโยคที่เป็นประพจน์
          
 1. ประเทศไทยอยู่ในทวีปอเมริกา
                2.  เป็นจำนวนตรรกยะ
                3.  2 + 3 =  6
                4.  ในปี พ.ศ. 2518 เกิดแผ่นไหวในประเทศไทย
                5.    เป็นจำนวนจริง

         ตัวอย่างประโยคทีไม่เป็นประพจน์
                1.  ประโยคคำถาม  เช่น  ใครกันนะ
                2.  ประโยคคำสั่ง  เช่น  จงนั่งลง
                3.  ประโยคขอร้อง  เช่น ช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อย
                4.  ประโยคอ้อนวอน  เช่น  โปรดเมตตาด้วยเถิด
                5.  ประโยคแสดงความปรารถนา เช่น  ฉันอยากเป็นนก
                6.  ประโยคอุทาน  เช่น  อุ๊ย .... เจ็บ
                7.  สุภาษิตคำพังเพย  เช่น  น้ำลดตอผุด
                8.  ประโยคเปิด    เช่น   เขาเป็นดารานักร้อง