การสร้างตารางค่าความจริง

 

 

 

 4. การสร้างตารางค่าความจริง

       กำหนด p , q , r  เป็นประพจน์ย่อยที่ยังไม่กำหนดค่าความจริง และเรียกประพจน์ที่มีตัวเชื่อมว่า รูปแบบของประพจน์ เช่น p  , p q , p q  เป็นต้น

         ในการพิจารณาค่าความจริงรูปแบบของประพจน์ จึงต้องพิจารณาค่าความจริงทุกกรณี

จำนวนกรณีที่พิจารณา = 2 กรณี

                                                          เมื่อ n คือ จำนวนประพจน์

           เช่น    (p q )p  มี 2 ประพจน์ คือ  p และ q
                           ดังนั้น  ต้องพิจารณา  = 4  กรณี

                      (p q r)  มี 3 ประพจน์ คือ  p , q  และ r
                             ดังนั้น  ต้องพิจารณา  = 8  กรณี 

     ตัวอย่าง  จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์  p(p  q)
               วิธีทำ   จาก   p(p  q) มี 2 ประพจน์ คือ  p และ q
                                  ดังนั้น  ต้องพิจารณา  = 4  กรณี   ได้ดังตาราง

 p

q

(p  q)

p(p  q)

T

T

T

T

T

F

T

T

F

T

T

T

F

F

F

T