การเจริญเติบโตของพืช

 

        


 
       การเจริญเติบโต  หมายถึง  การขยายขนาดของเซลล์และเพิ่มจำนวนเซลล์   การเจริญเติบโตของพืช จะประกอบด้วย 3  กระบวนการ คือ

                      ๑.  การขยายขนาดของเซลล์โดยการสร้างไซโตพลาสซึม

                      ๒. การเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการแบ่งเซลล์

                      ๓. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์  สร้างอวัยวะ  สร้างระบบต่าง ๆ จนได้รูปร่างที่สมบูรณ์ และคงที่

        ทุกส่วนของพืชมีการเจริญเติบโต แต่ส่วนที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด ได้แก่  ปลายยอด  ปลายกิ่ง และปลายราก  เพราะส่วนของพืชดังกล่าวมีเนื้อเยื่อเจริญอยู่ จึงทำให้ยาวออกได้เร็วและมากกว่าส่วนอื่น ๆ  ต่อมาพืชจะมีการเจริญเติบโตทางด้านข้าง  โดยเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างจะทำการสร้างเนื้อไม้เพิ่มขึ้นทำให้ลำด้นขยายออก  เนื้อไม้ที่ขยายออกไปตามด้านข้างนี้ เมื่อเราตัดตามขวางจะเห็นเป็นลักษณะวงแหวนซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เรียกว่า  วงปี

plant_02.jpg 
ภาพแสดง การขยายเซล์และเพิ่มจำนวนเซลล์ของต้นไผ่