สิ่งมีชีวิตคืออะไร 

 

 สิ่งมีชีวิตคืออะไรน๊า?


       
โลกที่เราอาศัยอยู่นี้  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ  ๒  ชนิด คือ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  สิ่งมีชีวิตนั้นแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต ตรงที่สามารถเคลื่อนที่ได้  ต้องการอาหาร  ต้องการที่อยู่ และสามารถที่จะสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้  มนุษย์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอย่างสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตช่วงแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้  ยังไม่มีทฤษฎีบทใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า  สิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร  แต่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า สิ่งมีชีวิตจำพวกพืชที่เกิดขึ้นในยุคแรก ๆ พร้อมกับการถือกำเนิดของโลกใบนี้ ก็คือ  มอสและลิเวอร์เวอส และสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำที่สุดในยุคนั้น ก็คือ สัตว์เซลล์เดียว เช่น ไฮดรา  ยูกลีนา  พารามีเซียม  ฯ

        พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่หลายประการ เช่น พืชสร้างอาหารเองได้ แต่สัตว์ต้องกินพืชหรือสัตว์อื่นเป็นอาหาร เนื่องจากสร้างอาหารเองไม่ได้  เซลล์พืชมีผนังเซลล์แต่เซลล์สัตว์ไม่มี  เซลล์สัตว์มีถุงน้ำย่อย แต่เซลล์พืชไม่มี  เป็นต้น

ความหมายของสิ่งมีชีวิต
         
สิ่งมีชีวิต  หมายถึง  สิ่งที่มีตัวตน  สามารถเคลื่อนที่ได้  ต้องการอาหาร  ต้องการที่อยู่ และสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องประกอบขึ้นมาจากหน่วยที่เล็กที่สุด ที่เรียกว่า เซลล์ (Cell)สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท  คือ  สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
         
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  คือ  สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ เช่น อะมีบา ยูกลีนา พารามีเซียม  เป็นต้น
         
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  คือ สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไป เช่น  พืช  สัตว์  เป็นต้น

 
http://www.geocities.com/sornkanok/. 
 

 

 

[Home][คำนำ][ผู้จัดทำ][แบบทดสอบก่อนเรียน][บ้านสีเขียว][การลำเลียงสารของพืช][การสืบพันธุ์ของพืช][ดอกไม้][ผลไม้][การเจริญเติบโตของพืช][ทดสอบหลังเรียน]

  กลับไปที่ประวัติ