การลำเลียงสารของพืช

 

        


         
การลำเลียงสารของพืช มีอยู่ ๔ กระบวนการด้วยกัน  อันได้แก่ การแพร่  การออสโมซิส  กระบวนการแอกทีฟทรานสปอร์ต และการลำเลียงสารไปตามท่อน้ำและท่ออาหาร  แผนผังแสดงการลำเลียงสารของพืช ได้แก่  การแพร่  การออสโมซิส  กระบวนการแอกทีฟทรานสปอร์ต และการลำเลียงสารไปตามท่อน้ำและท่ออาหาร  

 

ภาพตัวขวางของลำต้นพืช

แหล่งที่มา : ดร.ยุพา  วรยศ (หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.๑ หน้า ๔๖)
 

 ภาพแสดงท่อลำเลียงอาหาร น้ำและแร่ธาตุของพืช