ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
.  สามารถระบุปัญหาคลองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาได้
.  สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้คลองอู่ตะเภาเสื่อมโทรมลงได้
๓.ส ามารถบอกถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาคลองได้

แผนภูมิก้างปลาที่บ่งบอกที่มาของปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ

 เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบใช้เทคนิคแผนภูมิก้างปลา

ช่วยกันติดภาพแผนภูมิก้างปลาที่วิเคราะห์เสร็จแล้ว

 ปัญหา สาเหตุของคลอง
      ๑. ป่าต้นน้ำถูกทำลาย
      ๒. ปัญหาน้ำเสีย

                สาเหตุ  
                   - น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
                   -  สารเคมีจากทำการเกษตร
                   -  น้ำทิ้งจากเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลนครหาดใหญ่ น้ำทิ้งจากครัวเรือน สถานบริการในเขตเทศบาล
                   -  การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในคลอง
      ๓. ปัญหาน้ำมีสภาพขุ่นข้น และทางน้ำถูกกีดขวาง
                สาเหตุ
                  -  การทำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่มีสภาพโล่งเตียน เวลาฝนตกหน้าดินจึงถูกชะล้างลงไปในคลอง
                  -  การดูดทราย โดยเจ้าของธุรกิจจะขอซื้อที่ดินริมคลอง หรือขอเช่าจากชาวบ้าน  ผลที่ตามมานอกจากน้ำจะขุ่นข้นแล้ว ยังทำให้ตลิ่งพัง
                 -  การสร้างอ่างเก็บน้ำ  ฝายกั้นน้ำเพื่อกักไว้ทำน้ำประปา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
                 -  การทำนาผักบุ้ง - ผักกระเฉด เรียงรายไปตลอดตั้งแต่บริเวณวัดหาดใหญ่ในไปจนถึงวัดอู่ตะเภา  ส่งผลกระทบมากเนื่องจากมีการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี และยังกีดขวางทางไหลของน้ำก่อให้เกิดการตกตะกอนของดินและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทำให้คลองตื้นเขิน
          ๔.  ปัญหาการขุดลอกคลอง
               สาเหตุ
                 -  ต้นไม้ที่อยู่ริมคลองถูกโค่นทำลายด้วยเครืองจักร  ทำให้ตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะได้ในฤดูฝน
                 -  สภาพริมคลองขาดความร่มรื่น  สัตว์น้ำจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
                 -  ความคดเคี้ยวของลำน้ำที่ช่วยลดกระแสความเร็วในการไหลของน้ำถูกปรับแต่งหรือขุดออก น้ำในคลองจึงไหลเชี่ยว
                 -  การขุดคลองตามธรรมชาติใช้เวลานานนับร้อยปี  แต่การขุดด้วยเครื่องจักรเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ์ของคลองอย่างรุนแรง

ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม
1.      เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค  เช่น   อหิวาตก  โรค   บิด   ท้องเสีย
2.      เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนำโรคต่าง ๆ
3.      ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ำ และอากาศ
4.      ทำให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้ำโสโครก
5.
      ทำให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ำที่มีสีดำคล้ำไปด้วยขยะ และสิ่งปฏิกูล                 6.      ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพันธุ์ปลาบางชนิดจำนวนสัตว์น้ำลดลง
7.      ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว

 

[Home][คำนำ][สอบก่อนเรียน][ประวัติผู้จัดทำ][โมดูลที่ ๑ ][โมดูลที่ ๒][โมดูลที่ ๓][โมดูลที่ ๔][สอบหลังเรียน]