แหล่งน้ำ
Homeคำนำสอบก่อนเรียนแหล่งน้ำน้ำประโยชน์ของน้ำรู้จักคุณครูสอบหลังเรียน

 

  

      ผิวโลกแบ่งออกเป็น  2  ส่วนใหญ่ ๆ คือ  ส่วนที่เป็นพื้นผิวน้ำ และส่วนที่เป็นพื้นผิวดิน  โดยเฉพาะพื้นน้ำมีอยู่ถึงมีอยู่ถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้จะกระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นโลก
แหล่งน้ำแบ่งออกเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1.  แหล่งน้ำธรรมชาติ   ได้แก่  น้ำผิวดิน  น้ำใต้ดิน
2. แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่  น้ำบ่อ  อ่างน้ำและเขื่อนกั้นน้ำ

                     แหล่งน้ำธรรมชาติ                                 แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

 ลำธาร.jpg        เขื่อน.jpg

 

 

  แหล่งข้อมูลf_fish_red.gif