สอบหลังเรียน

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. แนวคิดสำคัญของ "เศรษฐกิจพอเพียง" คือข้อใด

  ก.  การประหยัดมัธยัสถ์ที่สุด
  ข.  การปฎิบัติที่ยึดหลักทางสายกลาง
  ค.  การติดตามเหตุการณ์ให้ทันสมัย
  ง.  ความอดทนเป็นอย่างยิ่ง
2. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่ใช้แก้ปัญหาของเกษตรกรเรียกว่าย่างไร
  ก.  เกษตรเพื่อการแปรรูป
  ข.  เกษตรเพื่อการส่งออก
  ค.  เกษตรทฤษฏีใหม่
  ง.  เกษตรเพื่อการอุตสาหกรรม
3. คำว่า "เศรษฐกิจพอเพียง" มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

  ก.  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  ข.  น้ำขึ้นให้รีบตัก
  ค.  เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
  ง.  กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา

4. แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแก้ปัญหาใดเป็นสำคัญ

  ก.  ปัญหายาเสพติด
  ข.  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ค.  ปัญหาการก่อการร้าย
  ง.  ปัญหาความเป็นอยู่ของประชากร

5. บุคคลทั่วไปจะนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้หรือไม่

  ก.  ได้ เพราะจะทำให้เป็นคนทันสมัยขึ้น
  ข.  ได้ เพราะจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
  ค.  ไม่ได้ เพราะจะไม่เกิดการกระจายรายได้
  ง.  ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นเกษตรกร

6. ข้อใดไม่อยู่ในหลักการของเกษตรทฤษฏีใหม่

  ก.  การรวมกลุ่มสหกรณ์
  ข.  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
  ค.  เกษตรแบบยั่งยืน
  ง.  เกษตรผสมผสาน

7. ข้อใดเป็นแนวดำเนินการเกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2

  ก.  การรวมกลุ่มสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  ข.  การจัดแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน
  ค.  การร่วมค้าขายสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
  ง.  การดำเนินธุรกิจชุมชนเพื่อหาแหล่งเงินทุน

8. การบริหารจัดการที่ดีคืออย่างไร

  ก.  การใช้พื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด
  ข.  การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด คุ้มค่า
  ค. การแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออก 
  ง.  การใช้แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ

9. ในการจัดแบ่งพื้นที่การเกษตรเป็น 4 ส่วน ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่นั้น ใช้อัตราส่วนตามข้อใด

  ก.  30 : 30 : 20 : 20
  ข.  40 : 40 : 10 : 10
  ค.  30 : 30 : 30 : 10
  ง.  30 : 20 : 20 : 10

10. ข้อใดไม่ได้เป็นแนวปฎิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  ก. ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
  ข. ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ประกอบอาชีพที่สุจริต
  ค. หาความรู้เพิ่มเติม ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองและท้องถิ่น
  ง. ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร เพื่อประเทศชาติจะได้มีรายได้มากขึ้น 

 จัดทำโดยครูวีณา  มิตรยอดวงศ์
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  จ.สกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2004www.thaigoodview.com. All rights reserved.