ผู้จัดทำ

 

 

ประวัติผู้จัดทำ

ฉันละ 

 

 

                                         

ชื่อ นางวารุณี    นามสกุล บำรุงรส
ตำแหน่ง  อาจารย์ 2 ระดับ 7
 เกิด  9  เมษายน  2502
การศึกษา  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานที่ทำงาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
วิชาที่สอน  ภาษาไทย