การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง มีแบบแผนและหลักเกณฑ์ในการบันทึกรายการแบ่งได้ตามประเภทของเอกสารดังนี้คือ หนังสือ บทความในหนังสือ
สารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอัดสำเนาและการสัมภาษณ์

วิธีเขียนบรรณานุกรม

        ๑. บรรณานุกรมหนังสือหรือวัสดุตีพิมพ์ มีแบบแผนดังนี้

ผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์:  สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์

           ๑.๑ ผู้แต่ง หมายถึง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม ผู้แปล ผู้รวบรวม ในบางกรณีหน่วยงานที่จัดพิมพ์เป็นทั้งผู้แต่งและผู้พิมพ์ ผู้แต่งจึงเป็น ๒ ลักษณะ คือผู้แต่งที่เป็นบุคคล
และสถาบันดังนี้
                  เดโช   สวนานนท์
                  ปิ่น      มาลากุล,ม.ล.
                  มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
                  อนุมาราชธน, พระยา
                  แม็ททิวส์, แบรนเดอร์