เสียงในภาษา

 

 

เสียงในภาษา

          เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมา เพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และ เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เช่น  ขอความช่วยเหลือ  แสดงความรู้สึกรัก  เกลียด  โกรธ  ชอบ  ไม่ชอบ  พอใจ  ไม่พอใจ  ฯลฯ

          เสียงในภาษาเกิดจากอวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่กระบังลม  ปอด  หลอดลม  กล่องเสียง  ลิ้นไก่  เพดาน  ลิ้น  ปุ่มเหงือก  ริมฝีปาก  และช่องจมูก  มาทำงานประสานกัน  จึงทำให้เกิดเสียงได้

          เสียงในภาษา  มี  3  ชนิด คือ
               1. เสียงสระ  
               2. เสียงพยัญชนะ
               3. เสียงวรรณยุกต์