เสียงพยัญชนะ

 

 

  เสียงพยัญชนะ  

          เสียงพยัญชนะ  หมายถึง  เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ  แล้วกระทบกับอวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องปากหรือช่องจมูก  ลมอาจถูกสกัดกั้นไว้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน  จึงทำให้เกิดเสียงพยัญชนะต่าง ๆ   

             เสียงพยัญชนะ มี  21  เสียง  ได้แก่

เสียงพยัญชนะไทย (21  เสียง)

รูปพยัญชนะไทย (44  รูป)

    1.   ก

    2.   ข

   ข   ฃ   ค   ฅ   ฆ

    3.   ง

    4.   จ

    5.   ช

   ช   ฌ   ฉ

    6.   ซ

   ซ   ศ   ษ   ส

    7.   ด

   ด  ฎ

    8.   ต

   ต  ฏ

    9.   ท

   ท   ธ   ฑ   ฒ   ถ   ฐ

    10.  น

   น   ณ

    11.  บ

    12.  ป

    13.  พ

   พ   ภ   ผ

    14.  ฟ

   ฟ   ฝ

    15.  ม

    16.  ย

   ย   ญ

    17.  ร

    18.  ล

   ล   ฬ

    19.  ว

    20.  ฮ

   ห  ฮ

    21.  อ

   หมายเหตุ  เราสามารถนำเสียงพยัญชนะ  2  เสียงมารวมกัน  แล้วออกเสียงพร้อมกันกันก็ได้ ซึ่งเราเรียกว่า  "เสียงพยัญชนะควบกล้ำ"