เสียงวรรณยุกต์

 

 

 เสียงวรรณยุกต์   

เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่มีระดับสูงต่ำแตกต่างกันไป  นับว่าสำคัญมาก  เพราะทำให้ความหมายของ                                 คำเปลี่ยนไปด้วย

เสียงวรรณยุกต์  มี  5  เสียง  คือ
                1. เสียงสามัญ  เช่น  แตง  ปาน  แนว  กอง  เป็นต้น
                2. เสียงเอก  เช่น  จัด  ก่อน  โปรด  อิ่ม  เป็นต้น
                3. เสียงโท  เช่น  หิ้ว  ง่าย  มีด  บ้าน  ชั่ง  ท้อง  เป็นต้น
                4. เสียงตรี  เช่น  โต๊ะ   ชุด   พลุ   ไม้  เป็นต้น
                5. เสียงจัตวา   เช่น   เสือ   หวาน   เขา   ถือ  เป็นต้น

              หมายเหตุ  เสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในพยางค์หรือคำต่าง ๆ ที่เราออกเสียงนั้น  มีทั้งที่เสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์   และไม่ตรงกับรูวรรณยุกต์  เช่น
                                   เสียงวรรณยุกต์และรุปวรรณยุกต์ตรงกัน   เช่น  ผ่า   ข้าว  เจี๊ยบ  เป็นต้น  
                                   เสียงวรรณยุกต์และรุปวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน   เช่น  เที่ยว   ม้า  ค้า   เป็นต้น