สอบหลังเรียน
[Home][ผู้จัดทำ][สอบก่อนเรียน][จุดประสงค์][หลักการ][การประยุกต์ใช้][แบบฝึกที่ 1][แบบฝึกที่ 2][แบบฝึกที่ 3][สอบหลังเรียน]

 

 

 

  แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดเป็น   " คำเป็นผสมแม่ก กา"  ทั้งหมด

  ก.  อย่าอยู่อย่างอยาก
  ข.  อย่าหาเหาใส่หัว
  ค.  อย่าเห็นแก่ตัว
  ง.  อย่ามัวแต่คอย
2.  นางนกน้อยแนบน้ำในนา     ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีคำเป็นกี่คำ คำตายกี่คำ

  ก.  คำเป็น  2   คำ  คำตาย  3  คำ
  ข.  คำเป็น  2   คำ  คำตาย  5   คำ
  ค.  คำเป็น  5   คำ  คำตาย  2  คำ
  ง. คำเป็น    3   คำ  คำตาย  2  คำ 

3. คำในข้อใดเป็น   " คำเป็น "  ทุกพยางค์

  ก.  แมวเหมียวเจ้าเล่ห์
  ข.  แม่มดเจ้าเล่ห์
  ค.  ลูกหมาเจ้าเล่ห์
  ง.  กระทิงเจ้าเล่ห์

4. คำในข้อใดเป็น   " คำตาย "  ทุกพยางค์

  ก.  หมดรักแล้วหรือ
  ข.  รักแผลงฤทธ์
  ค.  รักแล้งรอหน่อย
  ง.  อกหักเพราะรัก

5.   ข ้อใดเป็นทั้ง  " คำตาย และ คำควบ "

  ก. ตรากตรำ 
  ข.  พลัดพลาก
  ค.  ตัสสั่ง
  ง.  พร้อมพลับ

6. ความหมาย "คำเป็น คำตาย" ในแม่  ก กา  ข้อใดถูกต้อง

  ก.  คำเป็นผสมสระเสียงสั้น    คำตายผสมสระเสียงยาว
  ข.  คำเป็นผสมสระเสียงยาว    คำตายผสมสระเสียงสั้น
  ค.  คำเป็นผสมสระเสียงสูง    คำตายผสมสระเสียงต่ำ
  ง.  คำเป็นผสมสระเสียงต่ำ    คำตายผสมสระเสียงสูง

7. คำตาย   เมื่อมีตัวสะกดจะผสมกับมาตราตัวสะกดในข้อใด    ่

  ก.    ก กา   กก   กด   กบ
  ข.    ก กา   กก   กด   กบ  เกอว
  ค.    ก กา   กง   กน   กม  เกอว  เกย
  ง.    ก กา   กง    กก   กด   กบ   เกอว

8. คำเป็น   เมื่อมีตัวสะกดจะผมกับมาตราตัวสะกดในข้อใด

  ก.   ก กา   กก   กด   กบ
  ข.   ก กา   กง   กน   กม  เกอว  เกย
  ค.   ก กา   กง   กน   กด  เกอว  
  ง.    ก กา   กง   กม   กก   กบ  เกอว  

9. ข้อใดเป็น   " คำเป็น " ทั้งหมด

  ก.  ไว   คะ   งาม   ขวบ   ฝ้า
  ข.  แดด   ประ   เละ   ยักษ์   โต๊ะ
  ค.  พาน   ปลา   เหา   ช้าง   ถุง
  ง.  กบ    ขวา    แตง   มด   ไก่

10.ข้อใดเป็น   " คำตาย " ทั้งหมด

  ก.  พาน   ปลา   เหา   ช้าง   ถุง 
  ข.  กบ    ขวา    แตง   มด   ไก
  ค.  ไว   คะ   งาม   ขวบ   ฝ้า
  ง.   แดด   ประ   เละ   ยักษ์   โต๊ะ


 hand01_back.gif  hand01_next.gif