สอบก่อนเรียน
[Home][ผู้จัดทำ][สอบก่อนเรียน][จุดประสงค์][หลักการ][การประยุกต์ใช้][แบบฝึกที่ 1][แบบฝึกที่ 2][แบบฝึกที่ 3][สอบหลังเรียน]

 

 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้ผู้เรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ความหมาย คำเป็น คำตายในแม่  ก กา  ข้อใดถูกต้อง

  ก.  คำเป็นผสมสระเสียงสั้น    คำตายผสมสระเสียงยาว
  ข.  คำเป็นผสมสระเสียงยาว  คำตายผสมสระเสียงสั้น
  ค.  คำเป็นผสมสระเสียงสูง    คำตายผสมสระเสียงต่ำ   
  ง.  คำเป็นผสมสระเสียงต่ำ     คำตายผสมสระเนียงสูง

2.  คำเป็น  เมื่อมีตัวสะกดจะผสมกับมาตราตัวสะกดในข้อ

  ก.  ก กา    กก    กด    กบ   
  ข.  ก กา    กง    กน    กด  เกอว 
  ค.  ก กา   กง   กน   กม   เกอว  เกย
  ง.  ก กา    กง   กม   กก   กบ   เกอว

3.  คำตาย  เมื่อมีตัวสะกดจะผมกับมาตราตัวสะกดในข้อใด

  ก.  ก กา    กก    กด    กบ
  ข.  ก กา    กก    กด    กบ    เกอว 
  ค.  ก กา    กง    กน    กม    เกอว  เกย
  ง.  ก กา    กง     กก    กด    กบ    เกอว

4. ข้อใดเป็น  "คำตาย"  ทั้งหมด

  ก.  กบ    ขวา   แตง   มด   ไก่
  ข.  ไว   คะ   งาม   ขวบ   ฝ้า
  ค.  พาน  ปลา   เหา   ช้าง   ถุง
  ง.  แดด    ประ   เละ   ยักษ์  โต๊ะ

5. ข้อใดเป็น  " คำเป็น" ทั้งหมด

  ก. ไว   คะ   งาม   ขวบ   ฝ้า 
  ข.  พาน  ปลา   เหา   ช้าง   ถุง
  ค.   แดด    ประ   เละ   ยักษ์  โต๊ะ
  ง.  กบ    ขวา    แตง    มด   ไก่

6.  นางนกน้อยแนบน้ำในนา     ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีคำเป็นกี่คำ คำตายกี่คำ

  ก.  คำเป็น  2  คำ  คำตาย  3  คำ
  ข.  คำเป็น  5  คำ  คำตาย  2  คำ
  ค.  คำเป็น  2  คำ  คำตาย  5  คำ
  ง.  คำเป็น  3  คำ  คำตาย  2  คำ

7.   ่คำในข้อใดเป็น  " คำเป็น "  ทุกพยางค์

  ก. แมวเหมี๋ยวเจ้าเล่ห์ 
  ข.  แม่มดเจ้าเล่ห์
  ค.  ลูกหมาเจ้าเล่ห์
  ง.  กระทิงเจ้าเล่ห์

8. คำในข้อใดเป็น  " คำตาย "  ทุกพยางค์

  ก.  รักแผลงฤทธิ์
  ข.  อกหักเพราะรัก
  ค.  หมดรักแล้วหรือ
  ง.  รักแล้วรอหน่อย

9. ข้อใดเป็นทั้ง  " คำตาย และ คำควบ "  

  ก.  ตรากตรำ
  ข.  พร้อมพลับ
  ค.  พลัดพลาก
  ง.  ตรัสสั่ง

10. ข้อใดเป็น   " คำเป็นผสมแม่ก กา"  ทั้งหมด

  ก. อย่ามัวแต่เฝ้าคอย
  ข. อย่าเห็นแก่ตัว
  ค. อย่าอยู่อย่างอยาก
  ง. อย่าหาเหาใส่หัว hand01_back.gif  hand01_next.gif