ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 

 

 

ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
   

 

 

 

นายกฤตานนท์ เลี่ยงกี่

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   
 

นาวสาวบรรจง จดแตง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางรชยา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวสุวกุล อินทศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาววิชยา มีวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายขุนศึก สวนม่วง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายสะสม พงษ์ศิริ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายคมสัน โพธิ์ทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางอารดา สิงห์วิบูลย์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายอดิภัทร ฉลาดคิด

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกัลยา มณีแจ่ม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวสายสวาท เสาร์ทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ อินทร์อาสา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวกิตติยา สาระพันธ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายศุภร อังษานาม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวขนิษฐา ร่มรุกข์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสาวขวัญประเสริฐ แซ่เฮง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวศศิประภา ติวไธสง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

 

   

ว่าที่ ร.ต.หญิงอารีรัตน์ บุญคน

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       
 

นางศศิธร กันหา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนงค์ จักกะพาก

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสุพัตรา ช่วงพิทักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางจุไรรัตน์ ประสงค์เงิน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดรุณี เมษสุวรรณกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางบังอร นิลเนตร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวเบ็ญจณี เชิงโกเมศ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายพลาธิป เกียรติวรรธนะ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวณหฤทัย โลกคำลือ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอภินันท์ ชัยโสภา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ