นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 

 

 

นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

   

นายณรงค์ศักดิ์ นาคสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
 

 

 


 

นางสาวดารณี วรรณพัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพรสวาท ตรีรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     

นายธนรัชต์ บุรีสูงเนิน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
 

นาวสาวบรรจง จดแตง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาววิชยา มีวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางรชยา สิงห์โตทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวสุวกุล อินทศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายขุนศึก สวนม่วง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางอารดา สิงห์วิบูลย์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวนวพร บุญมา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสะสม พงษ์ศิริ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายอดิภัทร ฉลาดคิด

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายพูนลาภ เกตุทองแถม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายกานต์ กันหา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

นางสาวโสภา เชื่อมทอง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้ว

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางสาวขนิษฐา ร่มรุกข์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายศุภร อังษานาม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวขวัญประเสริฐ แซ่เฮง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิประภา ติวไธสง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายกฤตธรรม แพนลิ้นฟ้า

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวจุฑามาศ วิมลอรรถ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ว่าที่ ร.ต.นันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวแววมณี สุพรรณโมก

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัษฎาพร พุทธภูมิ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวธมนพัชร์ นิธิกิจโภคินกุล

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวกาญจนา นามา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีรารัตน์ เหลาแตว

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวสิรินยา ประเสริฐสังข์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวสุชาดา ไชยสุวรรณ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสินี ปราบชนะ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 

 

นางสาวกนกลักษณ์ จรพิภพ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายกษิต ธีอัจฉริยะ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวศิริเกษ แก้วละมุล

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางศศิธร กันหา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดรุณี เมษสุวรรณกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางจุไรรัตน์ ประสงค์เงิน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวเบ็ญจณี เชิงโกเมศ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพลาธิป เกียรติวรรธนะ

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางบังอร นิลเนตร

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนวมน เจริญขำ 

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวณหฤทัย โลกคำลือ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายอภินันท์ ชัยโสภา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกฤตภาส กรคุณานนท์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวณิชนันทน์ ชื้อประเสริฐ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นางสาวชฎาวรรณ์ สำรวมจิตร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวแสงเดือน ทะบุญเรือง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 

 

 

 


นางสาวนิทรา เหิมฮึก

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

   
 

นางวัชรา จรูญผล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธิน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวสุเทียร จิตต์โคตร์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอรกัญญา บังคม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางพิมลพรรณ บุญถนอม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายศรายุทธ ประโหมด

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปราณี มิตรยง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
 

นางสาววาสนา เจริญไทย

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจิรชัย เสริมภักดีกุล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวพรพิมล สิงสนั่น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

น.ส.ณัฐติกาญจน์ น้อยอำมาตย์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศุภวัฒน์ อังคะสี

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวปรารถนา สิทธิโกมลวรรณ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวสุจิตรา บุญมาก

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพิสมัย โกศลี

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายณฐนนต์ เติมวิทยพันธุ์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 

 

       
 

นางรุ่งนภา ตีรยพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางบุปผา บรรทัดเที่ยง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวณิชาภา อินทร์พวง

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสุวรรณา เกตุทองแถม

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ภาม พุฒิพรม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวพรรษกร โพธิ์ยา

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวพรรณประภา ใจดี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิลาสินี พลพุทธา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวสุวรรณา สะแหละ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวกรกมล ฉิมเลิศ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธันยรัศมิ์ ผินกลับ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นายสมภพ ศรีพูล

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวรวิวรรณ โสรัสสะ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร แหล่ป้อง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวปราณี สีฉ่ำ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวกร วิมลรัตน์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเจษฎาวัจน์ โคตรสงคราม

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

 

 

 

 

นางลัดดาวัลย์ ใจไว

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมจิตร นุชปาน

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวอินทิรา สรรจริยา

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางน้ำทิพย์ คงสินธุ์

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งนภา เพ็ชรกูล

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวปัญจพร หมื่นศรี

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวภัทรวัณณ์ วรรณคำ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวสิริลักษณ์ ดอนทอง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นายตีรณ พันธ์บุผา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหฤทัย เดชน้อย

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวรัชพร  เหรียญวิลาศ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวนิรมล ศรีสวัสดิ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปนัดดา พันธ์วัน

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาววริษฐา ศรีเสาวคนธร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางสาวอัจฉรา  ปิ่นมั่น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนากาญจน์  บุญสวาย

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวกวินรัชฏ์ ลิบไพรวัลย์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นายมานิต ขวัญกระโทก

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายมีโชค ผลชู

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวไพรลิน ปาปะสา

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

 

 

 

 


นางสาวฉัตรฤดี ช่างสุระ

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

ว่าที่ร.ต.เรืองตระกูล มัชปะโม

ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายอภิชาติ เบิกประโคน

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายธีรยุทธ สุพรรณโมก

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายชรัช รักษาคง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายลิปกรณ์ วงละคร

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายก้องเกียรติ ทองอ้น

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวจุฑามาศ เย็นฉ่ำ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวจันทิมา วิไลพูนทรัพย์

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
       
 

นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์

ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรวุฒิ รัตนกรี

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นายวัชรพงศ์ บุญต้น

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นายกันตวิชญ์ วงค์สวัสดิ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสหรัฐ หลวงเมือง

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาววิภา เดชาติวงศ์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางกฤติกา พิมพ์พัฒน์

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายสมัชญ์ พิมพ์สิน

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาวหนึ่งฤทัย บัวงาม

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

นางสาววิชิดา คล้ายถม

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

   
 

นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมทรง สาระชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 

นางสาวสิรินพร ประวีณานุสรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธา

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกมลพร พันธุ์ประเสริฐ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวอุษณีย์ มโนเอื้อ

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวพักตร์วิไล พันเอม

ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภาณุเดช เอกจิต

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวอรอนงค์ ฤทธิมาร

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางสาวบุศราภรณ์ บุญครอง

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปัณณวิช คำหงส์

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

นางชุลีพร ชุมนุมพร

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

 

 

นางมนัสนันท์ วังปิงชัย

ครู
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว
 

นางสาวภัทรภร สิงห์พิทักษ์

ครู
กลุ่มงานแนะแนว
 

นางสาววลัยพรรณ ศรีมหายันต์

ครูผู้ช่วย
กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวฐิติมา พิบูลแถว

ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานแนะแนว
 

 

   
 

นายศุภชัย สิริหาญนที

ครูธุรการ
 

นางสาวกัลญา มิ่งศุภกุล

ครูธุรการ