ปริญญาตรี
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1) 
วิชาเอก ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
วิชาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
- ฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการ
โรงเรียนเลขานุการเยาวนารีสมาคม (Y.W.C.A)

 

ปริญญาโท
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์–การสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ได้รับทุนเรียนดีจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปริญญาเอก
-การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

   
       
 

30 ก.ค. 33 – 8 เม.ย. 41
9 เม.ย. 41 – 16 พ.ค. 44
17 พ.ค. 44 – 24 ม.ค. 45
25 ม.ค.45 – 21 ม.ค.47
22 ม.ค.47 - 6 ม.ค.48
7 ม.ค.48 – 15 ก.ค.50
16 ก.ค. 50 – 5 ต.ค.51
6 ต.ค.51 – 1 พ.ย. 55
2 พ.ย.55 – 10 เม.ย.57
11 เม.ย. 57- 5 พ.ย.58
6 พ.ย.58 – ปัจจุบัน

อาจารย์ 1
อาจารย์ 2
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อ.แกลง จ.ระยอง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โรงเรียนพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อ.เมืองตราด จ.ตราด
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


     
  ปี 2538 ครูแม่แบบวิชาภาษาอังกฤษจังหวัดระยอง สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดระยอง
    ครูแม่แบบวิชาภาษาอังกฤษเขตการศึกษา 12 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
  ปี 2541 สมาชิกคุรุสภาดีเด่น (ประเภทผู้สอน) สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
  ปี 2542 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นจังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา
  ปี 2543 ครูแกนนำวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี
  ปี 2544 บุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    ประจำปีการศึกษา 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
  ปี 2545 ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นด้านอุทิศตน และเสียสละเวลาแก่ราชการ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
    สำเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด
    ครูแกนนำ ปฏิรูปการเรียนรู้ กรมสามัญศึกษา
  ปี 2546 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ 20
    ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นด้านการพัฒนางานวิชาการ ประจำปี 25456 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
  ปี 2547 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นด้านเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
    อุตสาหะ พัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า
  ปี 2548 ผู้ประสานงานกับคณะบุคคลที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน อินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1
    ณ สนามกรีฑาในร่ม พัทยา จังหวัดชลบุรี และ คณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
  ปี 2549 ร่วมบริหารงานโรงเรียนพานทองได้รับการรับรองฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน
  ปี 2551 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนที่สามารถ
    ดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ 2
  ปี 2552 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนที่สามารถ
    ดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง เป็นสมัยที่ 3
  ปี 2553 วิทยากรการอบรมยกระดับคุณภาพการศึกษา เรื่อง การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพด้วยกระบวนการ MTD
    (Management Training and Development) ให้กับคณะครูกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา
  ปี 2554 คณะทำงานของ สพฐ. ในการจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพ
    โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งระบบและโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล
 

ปี 2554

 

บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านประถมศึกษา จากการประเมินฯรอบที่สาม
 

ปี 2555

วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู
  ปี 2555
 
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
  ปี 2555
โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปี 2555
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จากคุรุสภา
  ปี 2555
วิทยากรโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปี 2555


ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการรักความปลอดภัยให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ร่วมสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากจังหวัดตราด และบริษัทกลางฯคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  ปี 2555
ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ได้รับโล่รางวัลชมรมที่มีผลงานการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยทางถนนดีเด่น อันดับ 2 ระดับภูมิภาค
  ปี 2556 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556
  ปี 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คำสั่งที่ 830/2556)
  ปี 2556 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีการสวมหมวกนิรภัยครบ 100% ตามโครงการ “ชาวตราดร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อในหลวง”
  ปี 2556 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเวทีผู้นำโรงเรียนไทย – มาเลเซีย ในวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ณ สถาบัน Institut Aminddin Baki (IAB) ประเทศมาเลเซีย
  ปี 2556 บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2556
  ปี 2556 เป็นวิทยากรการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ณ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จังหวัดตราด
  ปี 2556 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบและครูเกียรติยศ ประจำปี 2556
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
  ปี 2556 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กดีเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
 

ปี 2557

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
 

ปี 2557

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
 

ปี 2557

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง การประเมินบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (16 กันยายน 2557)
 

ปี 2557

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง การประเมินบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (16 กันยายน 2557)
  ปี 2558 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง การประเมินบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (16 กันยายน 2557)
  ปี 2558 คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (คำสั่งสำนักงานคณะกรร