เกิดวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2503 ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สมรสกับนางอังคนา  รักวงศ์ 
อดีตข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต 1  
มีบุตรสองคน คือ
นางสาวธนภรณ์  รักวงศ์  และ นางสาวธนพรรณ  รักวงศ์  ทำงานภาคเอกชน
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 15/215 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส (พหลราฎร์อุทิศ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนโรงเรียนพนัสนิคม “พนัสพิทยาคาร”
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา
สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ระดับประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม
สำเร็จการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศึกษาด้วยตนเอง)
ระดับการศึกษาบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ระดับการศึกษามหาบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   

การอบรมหลักสูตรพิเศษ

สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)
รุ่นที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากสถาบันพระปกเกล้า
 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดชลบุรี ปี 2545
คณะทำงานการจัดทำร่างคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเคารพสิทธิผู้อื่นและสื่อรณรงค์การเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี 2557
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี 2556-2558
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปี 2560 ถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการบรรณาธิการกิจแผนพัฒนาการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ปี 2562
 

การรับราชการครู

ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนบ้านเกาะจันทน์ โรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2522-2538
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2538-2541
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้  
โรงเรียนบ้านนอก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดหนองศรีสงวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ปัจจุบัน ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 69040.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 2 ชื่อ ทวีติยาภรณ์ (ทช.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชูชาติ รักวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม

 
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
 245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
 Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
© Copyright2018 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม นายอัษฎาพร พุทธภูมิ